Obchodní podmínky, GDPR

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Podmínky pronájmu stavební mechanizace a příslušenství určují část obsahu Smlouvy o podnikatelském pronájmu věcí movitých mezi pronajímatelem a nájemcem (dále jen „Smlouva“), k jejich přijetí v aktuálním znění dochází samostatně, v rámcové smlouvě (pronajímatel jako „prodávající“ a nájemce jako „kupující“), Smlouvě nebo jiném ujednání o nájmu; písemně sjednaná odchylná úprava má přednost před zněním těchto podmínek.

 

Stavební mechanizace a příslušenství se pronajímá ve smyslu zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění (ustanovení § 2316-2320a § 2201a násl., případně § 2215 a § 2216).

 

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Sazba a výše nájemného a způsob jeho úhrady je stanovena ve smlouvě.

 

 • Nájemce platí nájemné, po celou dobu užívání předmětu nájmu až do doby skončení nájmu; taktéž dokud neoznámí pronajímateli případně vzniklé poškození předmětu nájmu, pro které předmět nájmu nemůže řádně užívat, anebo ztrátu nebo zničení předmětu nájmu; stejně tak platí nájemné, dokud je v prodlení s vrácením předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje platit vždy přímo pronajímateli. Sazby nájemného jsou uváděny bez DPH, pokud nebylo stanoveno jinak.

 

 • Pronajímatel požaduje platby za nájemné dle Smlouvy fakturací ve smyslu platných předpisů. Nájemce se zavazuje provádět úhradu nájemného v dohodnutých termínech a stanovených sazbách. Nájemce je povinen platit nájemné i tehdy, jestliže v průběhu doby trvání nájmu dojde k poškození či nadměrnému opotřebení (nad rámec běžný při řádném užívání) předmětu nájmu v důsledku nakládání způsobem, který odporuje ustanovením Smlouvy nebo příslušných předpisů, jakož i jeho hospodářské nebo technické použitelnosti, ze strany nájemce nebo třetích osob.

 

 • Jestliže dojde k vrácení předmětu nájmu do 09:00 hodin ráno, nájemné se již za tento den neúčtuje.

 

 • Pronajímatel má právo požadovat předložení platného dokladu totožnosti nájemce. Bez jeho předložení má pronajímatel právo odmítnout uskutečnit jakékoli právní jednání.

KAUCE

 • Bylo-li tak sjednáno ve smlouvě, nájemce zaplatí pronajímateli kauci (peněžitou jistotu), a to nejpozději při uzavření smlouvy, a to ve výši ve smlouvě sjednané. Kauce se považuje za sjednanou, je-li ve smlouvě uvedena její výše.

 

 • Kauce zajišťuje zaplacení budoucího nájemného a splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z nájmu i v důsledku poškození, ztráty nebo zničení předmětu nájmu. Při skončení nájmu pronajímatel vrátí kauci nájemci, nebo může být kauce započtena proti: úhradě nájemného, náhradě případného poškození, zničení, ztrátě či odcizení předmětu nájmu, úhradě poplatků z prodlení a jakýchkoliv dalších závazků nájemce vůči pronajímateli. Kauce může být využita k úhradě pohledávky vůči nájemci z jiné obchodní činnosti (servis, nebo další divize). Nájemce nemá právo na úroky z kauce.

MÍSTO POUŽÍVÁNÍ

 • Přesné místo používání předmětu nájmu je definováno ve Smlouvě nebo jiném ujednání o nájmu. Nájemce svým podpisem potvrzuje převzetí předmětu nájmu, zároveň se ho zavazuje použít jen k účelu, pro který je určen, a na sjednaném místě používání, a to osobně nebo prostřednictvím svých pověřených a technicky i odborně způsobilých zaměstnanců.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

 • Předmět nájmu může být předán do pronájmu jen po dohodě o platnosti těchto podmínek.

 

 • Předání a převzetí předmětu nájmu provádí servisní mechanik za přítomnosti nájemce či osoby k tomu nájemcem určené, v prostorách pronajímatele, jiného majitele věci nebo další osoby jím určené, a to při předání i převzetí ve stejném středisku, pokud není písemně dohodnuto oběma smluvními stranami jinak.

 

 • Za vrácení předmětu nájmu se nepovažuje jeho odstavení před půjčovnou nebo v prostorách půjčovny bez toho, aby došlo k řádnému protokolárnímu převzetí. Pokud nájemce užívá předmět nájmu po skončení nájmu, může mu ho pronajímatel svépomocí odebrat z místa, na kterém se nachází, přičemž veškeré náklady spojené s úkonem odebrání předmětu nájmu nese nájemce.

PŘEPRAVA

 • Přepravu předmětu nájmu z půjčovny a zpět, jakož i přesuny v rámci staveniště zajišťuje nájemce na vlastní náklady, pokud ve Smlouvě není dohodnuto jinak.

 

 • Nájemce je povinen přepravovaný předmět nájmu zabezpečit a chránit tak, aby nedošlo k jeho ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení.

 

 • V případě, že přepravu nebo montáž předmětu nájmu zajišťuje po dohodě s nájemcem pronajímatel, je nájemce povinen uhradit mu všechny náklady s tím spojené ve lhůtě splatnosti faktur.

 

 • Pronajímatel si v tomto případě účtuje 25,-/km

DOBA A SKONČENÍ NÁJMU

 • Údaje pro vznik a uzavření předmětu nájmu, jako datum a čas vzniku nájmu, datum a čas vrácení předmětu nájmu, sjednaná doba trvání nájmu, skutečná doba trvání nájmu a platební podmínky jsou definovány ve Smlouvě nebo jiném ujednání o nájmu. Nájemní vztah vzniká momentem převzetí předmětu nájmu, pokud nebylo dohodnuto jinak.

 

 • Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli předmět nájmu včetně jeho obalu a příslušenství na adrese provozovny pronajímatele uvedené ve smlouvě, a v takovém stavu, v jakém byl v době, kdy ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení pří řádném užívání a zbavený nečistot vzniklých při používání předmětu nájmu. V případě vrácení znečištěného předmětu nájmu má pronajímatel právo požadovat po nájemci zaplacení paušálního poplatku ve výši 250,-Kč + DPH.

PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

 • Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému.

 

 • Pronajímatel bude udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit tomu užívání, pro které byl pronajat.

 

 • Pronajímatel zajistí nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu.

 

 • Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření smlouvy smluvní strany věděly a která nebrání užívání předmětu nájmu.

 

 • Pronajímatel zajišťuje na své náklady revize a kontroly předmětu nájmu, nejde-li o povinnost nájemce. Pronajímatel oznámí min. 2 dny před provedením technické prohlídky či revize nájemci, že je povinen přivézt předmět nájmu do prostor půjčovny, pokud není dohodnuto jinak.

 

 • Pronajímatel má právo požadovat předložení dokladu totožnosti nájemce. Bez jeho předložení má pronajímatel právo odmítnout uskutečnit jakékoli právní jednání.

PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

 • Nájemce je povinen užívat předmět nájmu jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné.

 

 • Nájemce musí zajistit a provádět všechna účinná opatření, aby nedošlo k poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo zneužití předmětu nájmu třetími osobami.

 

 • Nájemce odpovídá za dodržování příslušných předpisů včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nájemce odpovídá za to, že předmět nájmu je provozován odbornou obsluhou a v souladu s návodem na obsluhu a údržbu, technickými podmínkami a platnými normami na provoz, které nájemce převzal při podpisu Smlouvy. Nájemce prohlašuje, že byl při přebírání předmětu nájmu řádně zaškolen a seznámen s jeho obsluhou a údržbou.

 

 • Nájemce je povinen umožnit kdykoliv kontrolním orgánům pronajímatele přístup k předmětu nájmu za účelem provedení kontroly, a to bez zbytečného odkladu a dodatečných nákladů. Pokud nějaké vzniknou, nájemce je povinen tyto v plné výši uhradit pronajímateli

 

 • Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli poškození, poruchu, havárii, ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu a technické dokumentace. Pokud nájemce užívá předmět nájmu nebo trpí jeho užívání v rozporu se Smlouvou, platnými předpisy nebo takovým způsobem, kterým se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo hrozí jeho zničení, pronajímateli vzniká škoda nebo mu hrozí škoda, je pronajímatel oprávněn od Smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.

 

 • Nájemce je povinen zdržet se užívání předmětu nájmu způsobem, který je v rozporu s bezpečnostními, požárními, ekologickými, hygienickými a jinými předpisy. Pokud v důsledku porušení povinnosti ze strany nájemce vznikne na předmětu nájmu škoda, odpovídá za ni nájemce v plném rozsahu, tím není dotčeno právo pronajímatele odstoupit od Smlouvy.

 

 • Nájemce je povinen zdržet se bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele provedení jakýchkoli změn nebo technických úprav na předmětu nájmu. Úhradu nákladů s tím spojených může nájemce požadovat jen tehdy, pokud se pronajímatel na takovou úhradu písemně zavázal. Pokud však nájemce zavinil poškození předmětu nájmu, nebo potřebu provedení běžných oprav, je povinen je provést na vlastní náklady v plné výši. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou. Pokud došlo k poškození nebo nadměrnému opotřebení pronajaté věci v době nájmu, odpovídá nájemce i za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté věci přístup. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení oprav pronajímatelem. Jestliže nájemce vynaložil na předmět nájmu náklady při opravě, ke které je povinen pronajímatel, má nárok na jejich náhradu v obvyklé (přiměřené) výši, jestliže oprava byla provedena se souhlasem pronajímatele nebo jestliže pronajímatel bez zbytečného odkladu opravu neobstaral, ačkoli mu byla oznámena její potřeba.

 

 • Nájemce je povinen zdržet se užívání předmětu nájmu způsobem, který je v rozporu s bezpečnostními, požárními, ekologickými, hygienickými a jinými předpisy. Pokud v důsledku porušení povinnosti ze strany nájemce vznikne na předmětu nájmu škoda, odpovídá za ni nájemce v plném rozsahu, tím není dotčeno právo pronajímatele odstoupit od Smlouvy.

 

 • Nájemce je povinen při skončení nájmu vrátit pronajatý předmět nájmu pronajímateli ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci, vyčištěn, s veškerým příslušenstvím, doklady, klíči a podklady podle pokynů určených pronajímatelem a na místo jím určené.

 

 • Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu jen pro vlastní potřebu, tj. nesmí je v době trvání nájemního vztahu dát do užívání třetí osobě za úplatu ani bezúplatně. Pokud nájemce tuto povinnost poruší, je pronajímatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a všechny vzniklé náklady s tím spojené ponese nájemce. Během pronájmu nesmí nájemce odstranit, poškodit, smazat nebo zakrýt logo firmy pronajímatele, jinak mu bude účtována smluvní pokuta ve výši 2.500, -Kč za každý předmět nájmu.

 

 • Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce provést změnu předmětu nájmu. Provede-li nájemce změnu předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, uvede předmět nájmu do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele předmět nájmu do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby.

POŠKOZENÍ, PORUCHY, HAVÁRIE A S TÍM SPOJENÉ SANKCE

 • V případě nejasnosti příčiny vyřazení předmětu nájmu z provozu z titulu poškození, poruchy nebo havárie, přezkoumá okolnosti a míru zavinění přebírající technik. Ve sporných případech objedná pronajímatel vyhotovení znaleckého posudku. Náklady na jeho vyhotovení hradí nájemce. Pronajímatel až do skončení sporu není povinen převzít stavební mechanizaci, takže nájemce hradí dále nájemné, pokud nebude sjednáno jinak.

 

 • V případě poškození, poruchy nebo havárie pronajaté stavební mechanizace a příslušenství, které bylo zaviněné nájemcem, tento hradí veškeré náklady vzniklé z odstranění závady.

 

 • Při větších poškozeních, poruchách a haváriích pronajatých stavebních mechanizací a příslušenství, které byly zaviněny nájemcem, tento hradí veškeré náklady vzniklé z odstranění závady a zároveň hradí nájemné pronajímateli během celé doby opravy, pokud nebylo sjednáno jinak. Za opožděné vrácení stavební mechanizace a zařízení bude pronajímatel účtovat nájemci vedle již uvedeného v odstavci 7.2 zároveň veškeré náklady, které z tohoto důvodu vznikly v důsledku zanedbání údržby, prohlídek a revizí.

 

 • Nájemce odpovídá za škodu na předmětu nájmu nebo jinou v souvislosti se Smlouvou a nájmem zásadně bez omezení a bez ohledu na zavinění; takovou škodou je také vznik dluhu. Pokud uplatní majitel věci nebo jiné subjekty u pronajímatele škody, nároky nebo sankce vyplývající z porušení povinností nájemcem nebo okolností, za něž nájemce odpovídá, musí nájemce pronajímatele takových dluhů zprostit nebo mu poskytnout plnou náhradu.

ÚDRŽBA

 • Při poškození nebo nadměrném znečištění interiéru zařízení, které neodpovídá běžnému užívání, bude pronajímatel požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo desinfekcí, a to v plném rozsahu.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

 • Ustanovení tohoto článku nájemního řádu se použijí na smlouvy, které pronajímatel uzavírá s nájemcem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále „spotřebitelské smlouvy“) a na závazky z nich vzniklé.

 

 • Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena osobně, bez použití prostředků komunikace na dálku a to za současné fyzické přítomnosti smluvních stran v prostorách provozovny pronajímatele.

 

 • Nájemce prohlašuje, že veškerá sdělení pronajímatele vůči nájemci byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.

 

 • Pronajímatel se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči nájemci jasným a srozumitelným způsobem a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.

Ochrana soukromí a používání cookies

Tato politika ochrany soukromí a využívání cookies se vztahuje na projekty Marcel Chaloupka, se sídlem 28.října 717,53401 Holice, IČ:67475671, především stránky www.pujcovnaholice.cz.

1. Které osobní informace sbíráme?

Osobní informace o vás sbíráme pouze tehdy, pokud nám pošlete kontaktní formulář nebo se přihlásíte k odběru obchodních sdělení.

Z hlediska nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) mohou být za osobní data považována i cookies – jak s cookies spravujeme naleznete v sekci 4.

 1. 2. K čemu informace využíváme?

Informace, které o vás získáme, používáme:

 • k vylepšení vaší zkušenosti s našimi stránkami (informace nám pomáhají k lepší reakci na individuální potřeby),
 • abyste mohli využívat funkce našich stránek – například Facebook komentáře,
 • abychom mohli reagovat na váš dotaz,
 • k zasílání informací a aktualit z webových stránek,
 • k následným marketingovým aktivitám (pokud k tomu udělíte výslovný souhlas),
 • k analýze našich podnikatelských aktivit (v agregované podobě).


3. Jak chráníme Vaše informace

Používáme pestrou škálu bezpečnostních metod a důvěryhodné partnery, abychom vaše osobní informace uchovávali v maximálním bezpečí. Vaše kontaktní údaje jsou uchovány v zabezpečených databázích, komunikace mezi databázemi vždy probíhá zabezpečeně. Údaje jsou uloženy v šifrované podobě a chráněny silným heslem (hesly). Webové stránky, odkud formuláře odesíláte, rovněž využívají zabezpečené SSL šifrování.

Neprodáváme, nepředáváme ani nijak jinak neposkytujeme vaše informace. Tuto dohodu můžeme porušit v případě, že by informace byly vyžádány institucí při vyšetřování v soudním řízení. V žádném případě ovšem neposkytneme vaše údaje pro marketingové, propagační či jiné účely třetím stranám.

Data postupujeme našim zpracovatelům, např. software pro e-mailing (Campaign Monitor), software pro analýzu dat (Google Analytics), software pro správu pošty (Google Suite Apps) a našim možným subdodavatelům. Seznam všech zpracovatelů vedeme a pravidelně aktualizujeme. V případě zájmu jsme schopní vám poskytnout více informací na e-mailu pujcovnaholice@seznam.cz. Všichni zpracovatelé uplatňují dostatečná zabezpečení osobních údajů.

4. Používáme cookies?

Ano. Cookies jsou malé soubory z naší stránky, které jsou uložené na vašem počítači skrz váš prohlížeč (pokud máte ukládání těchto pomocníků povolené). Cookies nám umožňují identifikovat váš prohlížeč a zaznamenat určité informace. Podstata informací může být různá. Cookies mohou uchovávat například Vaše jazykové nastavení nebo také uživatelské ID, které může být považováno za osobní údaj.

Na těchto stránkách používáme tři typy cookies:

 1. Nezbytné pro funkci stránek – například ukládáme informaci o vašem jazyku a v tom vám ukazujeme obsah webu.
 2. Nezbytné pro doplňkovou funkci stránek a základní analytiku – tyto cookies jsou například zavedeny Facebookem, jako poskytovatelem našich komentářů, Twitterem, jelikož využíváme jejich box pro zobrazení posledních tweetů nebo Googlem, abychom mohli sbírat základní data o našich stránkách.
 3. Reklamní – tento typ cookies nám umožňuje zjistit další informace o vás, jako je věk, pohlaví, zájmy a dále vás cílit po internetu (tzv. retargeting).


Cookies první a druhé úrovně spouštíme vždy. Je pro nás technicky nepřiměřeně náročné vám umožnit vybrat si, které z těchto cookies chcete pouštět. Nechcete-li, abychom je pouštěli, můžete to zakázat ve svém prohlížeči. Chcete-li nám zabránit ve využívání webové analytiky, můžete tak učinit instalací rozšíření Google Analytics Opt-out, které je dostupné pro každý internetový prohlížeč.

Cookies třetí úrovně (reklamní) pouštíme jenom tehdy, pokud nám uděláte výslovný souhlas, kliknete na zelené tlačítko Povolit při prvním načtení těchto stránek.

5. Váš souhlas a jeho odvolání

Vaše údaje jméno, příjmení, e-mail, telefon a název společnosti nám poskytujete po dobu trvání spolupráce nebo po dobu 10 let. Informace získaná z reklamních cookies využíváme maximálně 540 dní pro reklamu a až 5 let pro webovou analytiku.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat – pokusíme se vám maximálně vyhovět. Kontaktujte nás na pujcovnaholice@seznam.cz

6. Změny v této politice ochrany soukromí

Pokud se rozhodneme změnit politiku ochrany vašeho soukromí, změny budou prezentovány na této stránce.

7. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy k této bezpečnostní politice, můžete nás kontaktovat pomocí informací dole.

Marcel Chaloupka, se sídlem 28.října 71753401 Holice, nebo pište na pujcovnaholice@seznam.cz

 

Kontakty

28. října 717, 534 01 Holice | Telefon: +420 731 477 735 | E-mail: pujcovnaholice@seznam.cz