OBCHODNÍ PODMÍNKY, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 
1.1 Tyto Základní podmínky pronájmu stavební mechanizace a příslušenství (dále jen „ZPNMP“) určují část obsahu Smlouvy o podnikatelském pronájmu věcí movitých mezi pronajímatelem a nájemcem (dále jen "Smlouva''), k jejich přijetí v aktuálním znění dochází samostatně, v rámcové smlouvě (pronajímatel jako „prodávající“ a nájemce jako „kupující“), Smlouvě nebo jiném ujednání o nájmu; písemně sjednaná odchylná úprava má přednost před zněním ZPNMP.
1.2 Stavební mechanizace a příslušenství se pronajímá ve smyslu zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění (ustanovení § 2316-2320a § 2201a násl., případně § 2215 a § 2216).

 

2. NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 
2.1 Sazba a výše nájemného a způsob jeho úhrady je stanovena ve smlouvě.
2.2 Nájemce platí nájemné, po celou dobu užívání předmětu nájmu až do doby skončení nájmu; taktéž dokud neoznámí pronajímateli případně vzniklé poškození předmětu nájmu, pro které předmět nájmu nemůže řádně užívat, anebo ztrátu nebo zničení předmětu nájmu; stejně tak platí nájemné, dokud je v prodlení s vrácením předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje platit vždy přímo pronajímateli. Sazby nájemného jsou uváděny bez DPH, pokud nebylo stanoveno jinak.
2.3 Pronajímatel požaduje platby za nájemné dle Smlouvy fakturací ve smyslu platných předpisů. Nájemce se zavazuje provádět úhradu nájemného v dohodnutých termínech a stanovených sazbách. Nájemce je povinen platit nájemné i tehdy, jestliže v průběhu doby trvání nájmu dojde k poškození či nadměrnému opotřebení (nad rámec běžný při řádném užívání) předmětu nájmu v důsledku nakládání způsobem, který odporuje ustanovením Smlouvy nebo příslušných předpisů, jakož i jeho hospodářské nebo technické použitelnosti, ze strany nájemce nebo třetích osob.
Jestliže dojde k vrácení předmětu nájmu do 08:00 hodin ráno, nájemné se již za tento den neúčtuje.

 

3. KAUCE

 
3.1 Bylo-li tak sjednáno ve smlouvě, nájemce zaplatí pronajímateli kauci (peněžitou jistotu), a to nejpozději při uzavření smlouvy, a to ve výši ve smlouvě sjednané. Kauce se považuje za sjednanou, je-li ve smlouvě uvedena její výše.
3.2 Kauce zajišťuje zaplacení budoucího nájemného a splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z nájmu i v důsledku poškození, ztráty nebo zničení předmětu nájmu.

 

4. MÍSTO POUŽÍVÁNÍ

 
4.1 Přesné místo používání předmětu nájmu je definováno ve Smlouvě nebo jiném ujednání o nájmu. Nájemce svým podpisem potvrzuje převzetí předmětu nájmu, zároveň se ho zavazuje použít jen k účelu, pro který je určen, a na sjednaném místě používání, a to osobně nebo prostřednictvím svých pověřených a technicky i odborně způsobilých zaměstnanců.
 

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

 
5.1 Předmět nájmu může být předán do pronájmu jen po dohodě o platnosti těchto ZPNMP.
5.2 Předání a převzetí předmětu nájmu provádí servisní mechanik za přítomnosti nájemce či osoby k tomu nájemcem určené, v prostorách pronajímatele, jiného majitele věci nebo další osoby jím určené, a to při předání i převzetí ve stejném středisku, pokud není písemně dohodnuto oběma smluvními stranami jinak.
5.3 Za vrácení předmětu nájmu se nepovažuje jeho odstavení před půjčovnou nebo v prostorách půjčovny bez toho, aby došlo k řádnému protokolárnímu převzetí. Pokud nájemce užívá předmět nájmu po skončení nájmu, může mu ho pronajímatel svépomocí odebrat z místa, na kterém se nachází, přičemž veškeré náklady spojené s úkonem odebrání předmětu nájmu nese nájemce.

 

6. PŘEPRAVA

 
6.1 Přepravu předmětu nájmu z půjčovny a zpět, jakož i přesuny v rámci staveniště zajišťuje nájemce na vlastní náklady, pokud ve Smlouvě není dohodnuto jinak.
6.2 Nájemce je povinen přepravovaný předmět nájmu zabezpečit a chránit tak, aby nedošlo k jeho ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení.
6.3 V případě, že přepravu nebo montáž předmětu nájmu zajišťuje po dohodě s nájemcem pronajímatel, je nájemce povinen uhradit mu všechny náklady s tím spojené ve lhůtě splatnosti faktur.

 

7. DOBA A SKONČENÍ NÁJMU

 
7.1 Údaje pro vznik a uzavření předmětu nájmu, jako datum a čas vzniku nájmu, datum a čas vrácení předmětu nájmu, sjednaná doba trvání nájmu, skutečná doba trvání nájmu a platební podmínky jsou definovány ve Smlouvě nebo jiném ujednání o nájmu. Nájemní vztah vzniká momentem převzetí předmětu nájmu, pokud nebylo dohodnuto jinak.
7.2 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu během doby stanovené ve Smlouvě. Jeho nevrácení ke dni i předčasného skončení nájmu je považováno za neoprávněné užívání předmětu nájmu. Pronajímatel za čas neoprávněného užívání má vůči nájemci právo na nájemné stanovené ve Smlouvě a navíc smluvní pokutu ve výši 15% z tohoto nájemného, dále na náhradu škody tím způsobené.
7.3 Nájemce se může s pronajímatelem dohodnout na prodloužení sjednané doby nájmu. Žádost o prodloužení sjednané doby nájmu je povinen nájemce doručit pronajímateli minimálně 2 dny před ukončením platnosti Smlouvy a to v písemné formě. Dohoda o prodloužení je platná po odsouhlasení pronajímatelem. Pokud si nájemce nepřevezme předmět nájmu ve lhůtě do 48 hodin ode dne dohodnutého termínu počátku nájmu a písemné objednávky, je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo uplatnit vůči nájemci právo na smluvní pokutu 5.000,-Kč a náhradu škody, která mu vznikla v důsledku nepřevzetí předmětu nájmu nájemcem (hlídání a skladování předmětu nájmu, ušlý zisk, ušlé nájemné, které měl nájemce po celou dobu nájmu platit atd.).
7.4 Pronajímatel má právo vypovědět smlouvu bez výpovědní doby, nezaplatí-li nájemce nájemné ve lhůtě splatnosti.
7.5 Pronajímatel má právo vypovědět smlouvu z důvodu změny vlastníka předmětu nájmu. Musí tak učinit nejpozději do tří měsíců poté, co se dozvěděl nebo musel dozvědět, kdo je nájemcem. Výpovědní doba v tomto případě činí jeden měsíc.
7.6 Nájemce má právo nájem vypovědět. Výpovědní doba je desetidenní.

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

 
8.1 Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému.
8.2 Pronajímatel bude udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit tomu užívání, pro které byl pronajat.
8.3 Pronajímatel zajistí nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu.
8.4 Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření smlouvy smluvní strany věděly a která nebrání užívání předmětu nájmu.
8.5 Pronajímatel zajišťuje na své náklady revize a kontroly předmětu nájmu, nejde-li o povinnost nájemce. Pronajímatel oznámí min. 2 dny před provedením technické prohlídky či revize nájemci, že je povinen přivézt předmět nájmu do prostor půjčovny, pokud není dohodnuto jinak.
8.6 Pronajímatel má právo požadovat předložení dokladu totožnosti nájemce. Bez jeho předložení má pronajímatel právo odmítnout uskutečnit jakékoli právní jednání.

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

 
9.1 Nájemce je povinen užívat předmět nájmu jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné.
9.2 Nájemce musí zajistit a provádět všechna účinná opatření, aby nedošlo k poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo zneužití předmětu nájmu třetími osobami.
9.3 Nájemce odpovídá za dodržování příslušných předpisů včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nájemce odpovídá za to, že předmět nájmu je provozován odbornou obsluhou a v souladu s návodem na obsluhu a údržbu, technickými podmínkami a platnými normami na provoz, které nájemce převzal při podpisu Smlouvy. Nájemce prohlašuje, že byl při přebírání předmětu nájmu řádně zaškolen a seznámen s jeho obsluhou a údržbou.
9.4 Nájemce je povinen umožnit kdykoliv kontrolním orgánům pronajímatele přístup k předmětu nájmu za účelem provedení kontroly, a to bez zbytečného odkladu a dodatečných nákladů. Pokud nějaké vzniknou, nájemce je povinen tyto v plné výši uhradit pronajímateli.
9.5 Nájemce zajišťuje na své náklady pohonné hmoty, resp. jiný druh energie a mazadla ve smyslu technické dokumentace a doporučení pronajímatele, kvalifikovanou a odborně způsobilou obsluhu, pravidelnou technickou údržbu. Nájemce je povinen přivézt na vyzvání pronajímatele předmět nájmu do prostor půjčovny na technické prohlídky a revize, pokud není dohodnuto jinak. Dovoz a odvoz hradí nájemce, pokud nebylo dohodnuto jinak. Nájemce je povinen uchovávat dokumentaci, tj. tuto Smlouvu, jejíž součástí je i předávací protokol. Za ztrátu technické dokumentace nájemcem, jako návod k obsluze, revizní kniha atd., během trvání nájemního vztahu je pronajímatel oprávněn nájemci účtovat jako sankci částku 2.500,-Kč za každou jednotlivou dokumentaci.
9.6 Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli poškození, poruchu, havárii, ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu a technické dokumentace. Pokud nájemce užívá předmět nájmu nebo trpí jeho užívání v rozporu se Smlouvou, platnými předpisy nebo takovým způsobem, kterým se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo hrozí jeho zničení, pronajímateli vzniká škoda nebo mu hrozí škoda, je pronajímatel oprávněn od Smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.
9.7 V případě, kdy nájemce předmět nájmu nevydá pronajímateli do 14 dnů od skončení nájmu, je potom povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny předmětu nájmu. Pořizovací cena je cena, za kterou je možné zakoupit nové zařízení odpovídající svým výkonem, kvalitou, výbavou a druhem práce předmětu nájmu.
9.8 Nájemce je povinen zdržet se užívání předmětu nájmu způsobem, který je v rozporu s bezpečnostními, požárními, ekologickými, hygienickými a jinými předpisy. Pokud v důsledku porušení povinnosti ze strany nájemce vznikne na předmětu nájmu škoda, odpovídá za ni nájemce v plném rozsahu, tím není dotčeno právo pronajímatele odstoupit od Smlouvy.
9.9 Nájemce je povinen zdržet se bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele provedení jakýchkoli změn nebo technických úprav na předmětu nájmu. Úhradu nákladů s tím spojených může nájemce požadovat jen tehdy, pokud se pronajímatel na takovou úhradu písemně zavázal. Pokud však nájemce zavinil poškození předmětu nájmu, nebo potřebu provedení běžných oprav, je povinen je provést na vlastní náklady v plné výši. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou. Pokud došlo k poškození nebo nadměrnému opotřebení pronajaté věci v době nájmu, odpovídá nájemce i za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté věci přístup. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení oprav pronajímatelem. Jestliže nájemce vynaložil na předmět nájmu náklady při opravě, ke které je povinen pronajímatel, má nárok na jejich náhradu v obvyklé (přiměřené) výši, jestliže oprava byla provedena se souhlasem pronajímatele nebo jestliže pronajímatel bez zbytečného odkladu opravu neobstaral, ačkoli mu byla oznámena její potřeba.
9.10 Nájemce je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, které by směřovalo k právní dispozici s předmětem nájmu. Právo na prominutí, slevu či snížení nájemného musí nájemce uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce ujednané doby nájmu nebo do 1 měsíce ode dne, kdy došlo ke skutečnostem toto právo zakládajícím (podle toho, co nastane dříve). Nájemce je povinen platit nájemné v plném rozsahu i tehdy, pokud předmět nájmu nemohl užívat v důsledku vad, jeho poškození, vyřazení z činnosti, za které pronajímatel neodpovídá nebo které zavinil nájemce (zejména porušením svých povinností), jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které měly k předmětu nájmu přístup (či už s povolením nebo bez povolení nájemce) nebo pokud taková škoda vznikla způsobem, při kterém nájemce mohl nebo měl možnost ji odvrátit nebo jí zabránit.
9.11 Nájemce je povinen při skončení nájmu vrátit pronajatý předmět nájmu pronajímateli ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci, vyčištěn, s veškerým příslušenstvím, doklady, klíči a podklady podle pokynů určených pronajímatelem a na místo jím určené. Pokud nájemce tuto povinnost poruší a neodevzdá předmět nájmu spolu s příslušenstvím řádně a včas pronajímateli, odpovídá za škodu tím vzniklou. Pokud nájemce poruší povinnost odevzdat pronajatý předmět vyčištěný, zaplatí smluvní pokutu ve výši jedné poloviny denní sazby nájemného za předmět nájmu. Tím není dotčeno právo pronajímatele na zaplacení pořizovací ceny předmětu nájmu vůči nájemci za ztracený nebo zničený předmět nájmu.
9.12 V rámci řádného užívání předmětu nájmu v souladu s jeho technickým určením a účelem nájmu se nájemce zavazuje dodržet tyto technické zásady, pokud je předmět nájmu stavební kontejner, platí pro tento předmět nájmu ještě následující povinnosti pro nájemce, a to, že musí být uložen na rovné zpevněné ploše, připojení předmětu nájmu na elektrickou síť může provést pouze pracovník oprávněný na tento výkon práce v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Při napojení musí být zohledněna celková požadovaná kapacita odběru elektrické energie, např. konvektor, bojler atd., připojení na rozvody vody a kanalizaci musí být provedeno podle ČSN tak, aby nedošlo k porušení rozvodů a spotřebičů uvnitř předmětu nájmu (použití regulátoru tlaku, vstupního zachycovače nečistot vody apod.), uzemnění předmětu nájmu je třeba provést v souladu s příslušnou ČSN, zapínání a zvedání kontejnerové buňky může být jen za všechny čtyři rohy horní části kontejneru (ISO kostky) lany téže délky bez prudkých trhů a nárazů v souladu s příslušnou ČSN a na střeše kontejneru nesmí být skladován jakýkoliv materiál.
9.13 Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu jen pro vlastní potřebu, tj. nesmí je v době trvání nájemního vztahu dát do užívání třetí osobě za úplatu ani bezúplatně. Pokud nájemce tuto povinnost poruší, je pronajímatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a všechny vzniklé náklady s tím spojené ponese nájemce. Během pronájmu nesmí nájemce odstranit, poškodit, smazat nebo zakrýt logo firmy pronajímatele, jinak mu bude účtována smluvní pokuta ve výši 2.500, -Kč za každý předmět nájmu.
9.14 Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce provést změnu předmětu nájmu. Provede-li nájemce změnu předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, uvede předmět nájmu do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele předmět nájmu do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby.

 

10. ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI NÁJEMCE PŘI ÚDRŽBĚ A SERVISU PŘEDMĚTU NÁJMU

 
Nájemce je povinen dodržovat servisní pokyny a na vlastní náklady se s nimi seznámit. Níže jsou uvedeny příklady servisních úkonů, které je nutné u vybraných strojů provádět.
10.1 U vibračního pěchu nebo vibrační desky nájemce po každých třech hodinách práce vyčistí vzduchový filtr u stroje (dle návodu k obsluze).
10.2 U motorových a elektrických řetězových pil nájemce zkontroluje a dolije olej na mazání řetězu (dle návodu k obsluze).
10.3 Pokud u elektrických kladiv začne svítit červená kontrolka (označující servis), nájemce ukončí práci se strojem a obrátí se na pronajímatele, v jehož provozovně mu bude stroj vyměněn.
10.4 Při poškození elektrického nářadí nájemce nesmí v žádném případě provádět opravy či úpravy na tomto nářadí.
10.5 Pokud nájemce do motorového stroje použije pohonné hmoty vlastní (neodebrané od pronajímatele) odpovídá za správný výběr pohonných hmot.
10.6 U motorových strojů nájemce zkontroluje před započetím práce úbytek motorového oleje a popřípadě ho doplní (dle návodu k obsluze).

 

11. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

 
16.1 Nájemce výslovně podle zákona § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, uděluje pronajímateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených ve Smlouvě, jakož i všech dalších osobních údajů, které mu nájemce poskytne během trvání nájemního vztahu a v souvislosti s ním.
16.2 Nájemce souhlasí s tím, že pronajímatel bude jeho osobní údaje zpracovávat pro účely vedení agendy nájemců pronajímatele, výkonu práv a povinností pronajímatele a pro ochranu práv a oprávněných zájmů pronajímatele, a to po dobu trvání nájemního vztahu i po skončení tohoto nájemního vztahu.
16.3 Nájemce prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné dluhy, není v likvidaci, platební neschopnosti nebo insolvenci, není na něj vedena exekuce nebo obdobné řízení, jinak pronajímatel může od Smlouvy odstoupit; nájemce bude o změnách neprodleně informovat.
16.4 Nájemce potvrzuje, že uvedené podmínky přečetl, jejich obsahu porozuměl, jsou mu známé, a na znak souhlasu to potvrzuje svým podpisem. Potvrzuje dále, že podmínky neobsahují dle obsahu ani způsobu vyjádření podmínky, které nelze rozumně očekávat, ani zvláštní požadavky; užití obchodních podmínek nájemce je vyloučeno.

 

 

 

Pravidla nakládání s osobními údaji půjčovna Marcel Chaloupka Holice

 
1. Informace o Chaloupka Marcel půjčovna Holice(dále jen MCH)
1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Chaloupka Marcel ,Pardubická 339,534 01 Holice (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků MCH, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. MCH působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.


2. Jaké údaje zpracováváme?
2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. V MCH zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na webových stránkách nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte SVP také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá MCH informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává MCH údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5.MCH nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.


3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?
3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi MCH a zákazníkem, využíváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže MCH vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům MCH formou obchodních sdělení využíváme především e mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na MCH již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů MCH v podobě omezeného přímého marketingu. MCH tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas udělujete v průběhu registrace na webové stránce nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů MCH.

3.3. Pro nabídku našich produktů formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využíváme především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas MCH udělujete v průběhu registrace na webových stránkách nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci u SVP mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracováváme při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získáváme statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.


4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení
Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníc MCH mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

  • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů u MCH na e-mailové adrese pujcovnaholiceeznam.cz
  • Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.
5. Jak dlouho údaje zpracováváme?
5.1. MCH zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona MCH následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

5.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté MCH požádá o udělení nového souhlasu.

5.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracováváme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

5.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na nás vztahují.


6. Jaká jsou vaše práva?
6.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete na nás obrátit a požadovat:

  • Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo MCH. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
  • Přístup k údajům, které jste nám poskytli, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám potvrdíme, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů můžeme správně vyřídit Vaši objednávku.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již nemáme zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Vaše údaje zcela nebo částečně zlikvidujeme.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od MCH k jinému subjektu, kdy MCH předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
6.2. Dále mohou zákazníci SVP vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě SVP neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.
6.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností SVP se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.


7. Bezpečnost
7.1. MCH dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). SVP klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

7.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany MCH pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.


9. Kontakt
S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete na nás obracet e-mailem na adresu pujcovnaholiceeznam.cz nebo na telefonním čísle 731477735.