Logo

GDPR

 

Informace o zpracování osobních údajů zákazníka

Správce a zpracovatel Vašich osobních údajů:

Chaloupka Marcel,půjčovna stavební mechanizace Holice,Pardubická 339,534 01 Holice

 

Koordinátor dotazů o zpracování Vašich osobních údajů: Chaloupka Marcel (pujcovnaholice@seznam.cz)

 

Vážení zákazníci,

Velice si vážíme Vaší přízně a důvěry. Tímto bychom Vám rádi přiblížili, k jakým účelům slouží Vaše, námi zpracovávané osobní údaje a jak je využíváme a zpracováváme.

 

Osobní údaje:

Údaje, které v souvislosti s Vaší osobou naše společnost zpracovává, jsou následující:

 • datum nákupu, objednávky, výpůjčky

 • číslo výrobku

 • IČ a kontaktní údaje jednajících osob, když jsou opodstatněné

 • osobní údaje Vašich zaměstnanců, když jsou opodstatněné

 Příjemci osobních údajů:

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

 • Poskytovatelé údržby informačního systému

 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

 Účel zpracování:

 Vaše údaje zpracováváme zejména pro plnění smluvního vztahu a také pro řešení situací, které mohou z tohoto vztahu vyplynout.

 • smlouvy o pronájmu

 • zákaznický servis

 • splnění dalších závazků vyplývajících ze smlouvy

Zásady zpracování:

 • zabezpečené uložení na nezbytnou dobu,po ukončení smluvního vztahu dokumenty skartovány

 • pouze pro uvedené účely

 • jen v nutném množství

Způsoby zpracování:

Vaše údaje zpracováváme manuálními i automatizovanými postupy.

Doba zpracování:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

PRÁVA KLIENTA

PRÁVO NA PŘÍSTUP

Klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu nejpozději do 1 měsíce (v odůvodněných případech lze lhůtu prodloužit o 2 měsíce) opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

PRÁVO NA VÝMAZ

Povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

PRÁVO NA NÁMITKU

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

PRÁVO NA STÍŽNOST

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost.


 

ŽÁDOST KLIENTA O UPLATNĚNÍ PRÁV

Formulář žádosti o uplatnění  práv klienta je dostupný v naší  společnosti.
Žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu do 1 měsíce od jejího obdržení.